سلام

صندوق س سلام فارابی-سهام

1402/09/06 09:12:39
پایانی:15,460
(-0.12%)
آخرین:15,460
(-0.12%)

تعداد معاملات:4
حجم:98,300
ارزش معاملات:1.51B
حجم مبنا:1
13,94017,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3100,669
15,450
15,530
101,0002
1500,000
15,400
15,550
2,3463
110,000
15,310
15,590
261,0002
11,388(12%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
98,300(100%)
2(100%)
86,912(88%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 88,029,240 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.12سرانه فروش حقیقی: 759,859,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 8.63


آخرین اخبار سلام

نمایش اخبار قدیمی‌تر