سلام

صندوق س سلام فارابی-سهام

1402/09/15 10:43:42
پایانی:16,440
(0.12%)
آخرین:16,430
(0.06%)

تعداد معاملات:33
حجم:254,780
ارزش معاملات:4.18B
حجم مبنا:1
14,78018,060
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
162,143
16,410
16,430
1,8001
121,960
16,390
16,440
1,5272
231,000
16,370
16,470
200,6002
132,087(52%)
12(92%)
حجمحقیقیتعداد
245,029(96%)
22(96%)
123,743(48%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
10,801(4%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 180,959,190 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 183,103,489 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01


آخرین اخبار سلام

نمایش اخبار قدیمی‌تر