سخند

صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د

1401/05/22 02:08:50
پایانی:10,008
(0.1%)
آخرین:10,003
(0.05%)

تعداد معاملات:14
حجم:26,145
ارزش معاملات:261M
حجم مبنا:1
8,99910,997
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
218,000
10,003
10,010
32,3662
1530
10,002
10,011
100,0002
413,020
10,001
10,012
100,5053
9,841(65%)
5(83%)
حجمحقیقیتعداد
15,109(100%)
3(100%)
5,268(35%)
1(17%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 19,697,745 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 50,403,624 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.56
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -