هم وزن

صندوق س. شاخصي كيان-س

1401/04/09 15:54:49
پایانی:9,835
(-0.81%)
آخرین:9,898
(-0.18%)

تعداد معاملات:100
حجم:521,095
ارزش معاملات:5.12B
حجم مبنا:1
8,92510,907
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1366
9,898
9,900
5151
1515
9,836
9,929
3,0001
1510
9,835
9,930
20,0001
206,112(40%)
48(96%)
حجمحقیقیتعداد
521,095(100%)
38(100%)
314,983(60%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 42,231,490 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.31سرانه فروش حقیقی: 134,867,613 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.19


آخرین اخبار هم وزن

نمایش اخبار قدیمی‌تر