هم وزن

صندوق س. شاخصی کیان-س

1402/09/06 09:32:22
پایانی:15,444
(0.67%)
آخرین:15,459
(0.77%)

تعداد معاملات:48
حجم:107,245
ارزش معاملات:1.66B
حجم مبنا:1
13,80616,874
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,658
15,412
15,459
51,1493
239,932
15,411
15,460
5,0001
283,000
15,410
15,480
5,0001
432,124(92%)
19(95%)
حجمحقیقیتعداد
472,124(100%)
25(100%)
40,000(8%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 351,248,581 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 291,659,322 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83


آخرین اخبار هم وزن

نمایش اخبار قدیمی‌تر