هم وزن

صندوق س. شاخصي كيان-س

1401/05/21 17:08:34
پایانی:9,141
(-0.55%)
آخرین:9,105
(-0.94%)

تعداد معاملات:65
حجم:274,988
ارزش معاملات:2.51B
حجم مبنا:1
8,27310,111
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1600
9,107
9,149
4091
11,000
9,106
9,150
500,0005
1611
9,100
9,200
2,0001
266,160(97%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
131,595(48%)
27(96%)
8,828(3%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
143,393(52%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 143,115,797 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.21سرانه فروش حقیقی: 44,552,218 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.31


آخرین اخبار هم وزن

نمایش اخبار قدیمی‌تر