بورسینه
1401/03/28
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #خمحور ۵۳ میلیارد تومان #خزامیا ۲۲ میلیارد تومان #شتران ۱۲ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: ...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#خمحور ۵۳ میلیارد تومان


#خزامیا ۲۲ میلیارد تومان


#شتران ۱۲ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#نوری ۱۱۵ میلیارد تومان


#شپنا ۱۲ میلیارد تومان


#انرژی۱ ۱۱ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#کایزد ۲ میلیارد تومان


#بزاگرس ۲ میلیارد تومان


#بمپنا ۱ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#فماک ۳ میلیارد تومان


#مفاخر ۱ میلیارد تومان


#بپاس ۱ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0