بورسینه
1400/11/20
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #کاما ۲۵ میلیارد تومان #وآذر ۲۵ میلیارد تومان #وساخت ۱۸ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #غد...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#کاما ۲۵ میلیارد تومان


#وآذر ۲۵ میلیارد تومان


#وساخت ۱۸ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#غدشت ۲۰ میلیارد تومان


#وسخوز ۱۸ میلیارد تومان


#وسخراج ۹ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#وسپهر ۵ میلیارد تومان


#اپرداز ۲ میلیارد تومان


#مفاخر ۱ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#سدبیر ۳۴ میلیارد تومان


#شگامرن ۵ میلیارد تومان


#تجلی ۵ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0