تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

1401/04/04 16:16:44
پایانی:1,487
(-0.8%)
آخرین:1,479
(-1.33%)

تعداد معاملات:1,746
حجم:42.33M
ارزش معاملات:62.95B
حجم مبنا:1
1,4251,573
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4620,000
1,480
1,480
218,5004
113,685
1,479
1,481
15,0002
7283,796
1,478
1,484
304,7286
40,038,259(95%)
702(100%)
حجمحقیقیتعداد
41,538,259(98%)
438(100%)
2,300,000(5%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
800,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 84,810,386 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 141,021,440 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.66


آخرین اخبار تجلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر