تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

1401/07/10 02:52:23
پایانی:1,223
(-2.31%)
آخرین:1,234
(-1.43%)

تعداد معاملات:1,157
حجم:56.11M
ارزش معاملات:68.64B
حجم مبنا:1
1,1901,314
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
199,788
1,220
1,234
190,0002
3176,000
1,215
1,235
231,7084
2200,000
1,213
1,236
317,0007
3,378,781(6%)
119(97%)
حجمحقیقیتعداد
53,719,817(96%)
319(100%)
52,741,036(94%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
2,400,000(4%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 34,724,782 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 205,954,031 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.93


آخرین اخبار تجلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر