تجلي

تجلي توسعه معادن و فلزات

1401/07/15 23:32:07
پایانی:1,204
(0.16%)
آخرین:1,214
(0.99%)

تعداد معاملات:346
حجم:4.64M
ارزش معاملات:5.59B
حجم مبنا:1
1,1421,262
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3300,000
1,210
1,215
51,1724
9113,244
1,200
1,216
10,0001
110,000
1,199
1,219
25,0001
3,052,694(23%)
95(98%)
حجمحقیقیتعداد
12,789,855(98%)
215(99%)
9,962,184(77%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
225,023(2%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 38,688,879 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 71,623,188 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.85


آخرین اخبار تجلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر