تحلیل کاربردی هلالات
1401/03/24
12:10
#دارو #درآمد_ماهانه #اردیبهشت *متن هر دو پست مشابه است اما گراف نمادهای متفاوتی در هر پست آمده است. نمادهای تحت بررسی طی دو پست متوالی: دكپسول د...

#دارو #درآمد_ماهانه #اردیبهشت



*متن هر دو پست مشابه است اما گراف نمادهای متفاوتی در هر پست آمده است.



نمادهای تحت بررسی طی دو پست متوالی: دکپسول دفارا دسینا دفرا دالبر دقاضی درازک پخش دامین درهاور دلر دتماد هجرت دارو دابور کاسپین دتوزیع دشیمی دپارس دسبحان



در ۱۹ گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین درآمد ۳ماه اخیر را نشان می دهد.



*شیب خط روند ۳ ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند.



تمامی گزینه های بررسی شده ویژگی مثبت مد نظر ما را دارند. به این معنا که در اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ درآمد بهتری خلق کردند ضمن اینکه درآمد این ماه از متوسط سه ماه اخیر بالاتر است.



در بین این ۱۹ نماد، دجابر، دالبر، دکیمی، کاسپین، دتماد، دکپسول، درهآور به شکل محسوس تری حرکت صعودی داشته اند که اتفاقا نمادهایی با P.e ttm بالاتر از ۱۲ نماد دیگر هستند که نام برده نشد.



احتمالا شرکت هایی که P.e ttm بالاتر دارند در حال تقویت و بهبود P.e هستند ضمن اینکه شرکت هایی که تاثیر منفی از کرونا گرفته اند، در حال بازیابی خود هستند.

انتهای خبر

0
0