نشان

صندوق س. نشان هامرز-د

1401/05/21 15:55:01
پایانی:10,513
(0.06%)
آخرین:10,513
(0.06%)

تعداد معاملات:28
حجم:615,102
ارزش معاملات:6.46B
حجم مبنا:1
9,45611,556
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
504,925,875
10,512
10,513
659,0237
202,000,000
10,511
10,514
100,0001
101,000,000
10,510
10,515
50,0001
95,898(16%)
2(50%)
حجمحقیقیتعداد
74,125(12%)
8(89%)
519,204(84%)
2(50%)
حجمحقوقیتعداد
540,977(88%)
1(11%)
سرانه خرید حقیقی: 504,087,837 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.17سرانه فروش حقیقی: 97,409,515 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.19


آخرین اخبار نشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر