نشان

صندوق س. نشان هامرز-د

1402/03/19 17:49:08
پایانی:12,574
(0.05%)
آخرین:12,574
(0.05%)

تعداد معاملات:13
حجم:1.14M
ارزش معاملات:14.4B
حجم مبنا:1
11,31113,823
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
54,855,249
12,574
12,575
4,000,0004
1200,000
12,573
12,576
100,0001
1200,000
12,572
12,577
100,0001
480(0%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
45,231(4%)
5(83%)
1,144,751(100%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
1,100,000(96%)
1(17%)
سرانه خرید حقیقی: 6,035,520 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.05سرانه فروش حقیقی: 113,746,918 تومانقدرت فروش حقیقی: 18.85


آخرین اخبار نشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر