نشان

صندوق س. نشان هامرز-د

1402/09/06 09:12:39
پایانی:14,010
(0.05%)
آخرین:14,010
(0.05%)

تعداد معاملات:1
حجم:1
ارزش معاملات:14,010
حجم مبنا:1
12,60215,402
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
55,000,000
14,009
14,010
1,759,9746
1200,000
14,008
14,011
100,0001
1200,000
14,007
14,012
100,0001
1(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
1(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 14,010 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 14,010 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00


آخرین اخبار نشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر