تحلیل کاربردی هلالات
1402/02/11
08:58
#بورس_کالا یکشنبه 10 اردیبهشت تالار پتروشیمی: متوسط دوده صنعتی 430میلیون ريال سولفات سدیم شاملا 41.8میلیون ريال-8% رقابت نخ شگویا 596میلیون ريال-3...

#بورس_کالا یکشنبه ۱۰ اردیبهشتتالار پتروشیمی:


متوسط دوده صنعتی ۴۳۰میلیون ریال


سولفات سدیم شاملا ۴۱.۸میلیون ریال-۸٪ رقابت


نخ شگویا ۵۹۶میلیون ریال-۳۵٪ رقابتتالار صنعتی:


کنسانتره آهن ۳۳میلیون ریال


گندله ۴۲.۸۸میلیون ریال


متوسط اسفنجی ۱۳۰میلیون ریال-۱۱٪ رقابت


کاتد فملی ۳۹۶۱میلیون ریال-۴۸٪ رقابت


شمش فایرا ۱۱۲۲میلیون ریال-۵۴٪ رقابت


شمش روی فگستر ۱۳۴۱میلیون ریال-۸۱٪ رقابتتالار فرآورده نفتی:


متوسط لوبکات ۱۴۰میلیون ریالتالار سیمان:


عرضه ۱.۱۵میلیون تن-تقاضا ۱.۳۳میلیون تن


معامله ۱.۰۵میلیون تن- با میانگین ۶٪ رقابتبالاترین نرخ سیمان به فروش رسیده توسط:


سفار، سفانو، سکرما، ساراب، سصوفی، سپاهابالاترین نرخ رقابت توسط خریداران:


سدور، سکرما، سیلام، سفار، ساوه، سفانو، سارومبالاترین درصد رقابت در تیپ دو فله و سیمان:


سدور، سکرما، سیلام، سفار، سفانو، سرود، سکارون

انتهای خبر

0
0