فیلتر هوشمند - ورود پول هوشمند

 (بورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۱۱ هزار
29,23032,290

وهامون

 (فرابورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۱۸.۷
1,9922,200

هجرت

 (فرابورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۹.۰
25,85828,578

فرابورس

 (فرابورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۴.۵
16,73718,497

پترول

 (بورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۲.۶
9,44010,420

فگستر

 (فرابورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۶.۰
13,16214,546

رافزا

 (فرابورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۵.۳
71,49079,014

فن آوا

 (بازار پایه)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۸
18,02519,139

کالا

 (بورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۲
24,13026,670

وسکرمان

 (بورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۶
481531

ثنور

 (بازار پایه)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۲
7,0807,824

کزغال

 (فرابورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۲.۳
33,36836,880

فتوسا

 (فرابورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۸
12,96514,329

شکبیر

 (بازار پایه)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۴
81,17686,196

گدنا

 (فرابورس)
23:41:39 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۱
18,81320,793