فیلتر هوشمند - ورود پول هوشمند

 (بازار پایه)
11:05:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۱.۰
32,65134,669

بالبر

 (بورس)
11:05:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۶.۲
27,53030,410

خکمک

 (بورس)
11:05:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۵
16,70018,440

لطیف

 (فرابورس)
11:05:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۴
38,23942,263

انرژی3

 (بورس)
11:05:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۲.۹
70,52077,940

سپیدار

 (فرابورس)
11:05:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۲.۸
16,22917,937

زملارد

 (فرابورس)
11:05:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۷
21,24723,483

چخزر

 (فرابورس)
11:05:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۵
27,72630,644

رافزا

 (فرابورس)
11:05:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۵
68,25475,438

غپآذر

 (فرابورس)
11:05:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۹
37,89941,887

امین

 (بورس)
11:05:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۴
10,68011,800

بگیلان

 (فرابورس)
11:05:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۸
15,21916,821

ساوه

 (فرابورس)
11:05:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۳
48,24253,320

مدیریت

 (فرابورس)
11:05:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۹
8,8259,753

کپشیر

 (بورس)
11:05:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۹
13,40014,800