فیلتر هوشمند - ورود پول هوشمند

 (فرابورس)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹۴.۰
18,19020,910

غپآذر

 (فرابورس)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵۰.۰
20,15023,150

فوکا

 (بازار پایه)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۵.۸
11,58012,280

شفارا

 (بازار پایه)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۹.۹
5,3805,700

ولپارس

 (بورس)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۰
5,6806,260

ختور

 (بورس)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۴
3,1993,679

کمنگنز

 (بورس)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۱
7,1808,240

وثخوز

 (بازار پایه)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۰
57,75061,250

دهدشت

 (بازار پایه)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۰
15,40016,340

واعتبار

 (بورس)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۵
2,3762,732

گشان

 (بازار پایه)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۲
21,60022,400

ثاصفا

 (بازار پایه)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۲
20,55021,750

وملت

 (بازار پایه)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۰
3,6953,845

فغدیر

 (فرابورس)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۵
7,8609,040

بگیلان

 (فرابورس)
02:09:29 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۴
14,39015,890