فیلتر هوشمند - ورود پول هوشمند

 (بورس)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۵.۱
12,41013,710

نیرو

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۵.۱
19,48020,680

ثزاگرس

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۵
52,05055,250

ولانا

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۲.۶
36,40038,600

فالوم

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۲.۳
17,43018,490

توسن

 (فرابورس)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۸
19,95022,850

شصفها

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۱
191,250199,050

کابگن

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۶
9,2509,610

سیتا

 (بورس)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۵
15,62017,260

سپیدار

 (فرابورس)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۱
68,60078,900

وشمال

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۸
29,60031,400

وارس

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۷
33,40035,400

وحافظ

 (بازار پایه)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۲
4,3254,591

کتوسعه

 (فرابورس)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۹
21,30024,400

وکبهمن

 (فرابورس)
14:17:33 1402/07/04
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۵
3,3743,880