فیلتر هوشمند - ورود پول هوشمند

 (فرابورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۹۱ هزار
6,4717,151

شصدف

 (فرابورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶۰۵.۵
30,37933,575

بگیلان

 (فرابورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۹.۲
18,81420,794

پیزد

 (فرابورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۴
54,26959,981

کزغال

 (فرابورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۲
29,65932,781

وآرین

 (بازار پایه)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۹
3,3653,573

گشان

 (بازار پایه)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۰
21,55323,349

امین

 (بورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۴
6,6407,320

بپیوند

 (فرابورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۲
10,42211,518

ساذری

 (بازار پایه)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۰
5,6986,050

خفولا

 (بازار پایه)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۵
41,79944,383

آریان

 (بازار پایه)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۵
9,78210,810

آبادا

 (بورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۳
10,40011,480

وکبهمن

 (فرابورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۱
10,17611,246

اپال

 (بورس)
13:59:05 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۶
16,76018,520