فیلتر هوشمند - ورود پول هوشمند

 (فرابورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۹۹ هزار
45,40450,182

چخزر

 (فرابورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹۲۶.۴
49,82755,071

غگیلا

 (فرابورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵۶۹.۹
20,50122,659

رافزا

 (فرابورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۴۷.۳
38,27742,305

زملارد

 (فرابورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۶۱.۹
37,08540,987

شکبیر

 (بازار پایه)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۲۳.۴
76,57481,310

غدشت

 (بورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸۱.۰
249,560275,820

شبریز

 (بورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵۴.۸
23,13025,550

فافزا

 (بازار پایه)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۵.۸
49,57352,639

شغدیر

 (فرابورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۴.۹
55,21061,020

وغدیر

 (بورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۷.۳
10,09011,150

فسازان

 (بورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۷.۰
32,35035,750

بالاس

 (فرابورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۶.۸
63,68770,389

وملی

 (بورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۶.۱
207,540229,380

سصوفی

 (بورس)
09:48:17 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۴.۷
14,40015,900