فیلتر هوشمند - ورود پول هوشمند

 (فرابورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۰
4,5245,204

تسه9912

 (فرابورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۳
912,2221,008,244

وسالت

 (بازار پایه)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۹
66,25070,250

سیتا

 (بورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۳
8,0608,900

امین

 (بورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۵
12,58013,900

زملارد

 (فرابورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۲
9,87010,890

پیزد

 (فرابورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۰
8,0108,850

وثوق

 (بازار پایه)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۰
9,2609,820

سپیدار

 (فرابورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۸
22,45025,750

ولپارس

 (بورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۷
2,9293,237

لطیف

 (فرابورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۲
36,15041,550

فنرژی

 (بازار پایه)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۸
10,29010,710

شاروم

 (فرابورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۷
13,14015,100

وهامون

 (فرابورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۰
1,6391,885

آبادا

 (بورس)
00:25:16 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۷
8,6609,560