فیلتر هوشمند - ورود پول هوشمند

 (بازار پایه)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۲.۰
47,80051,700

ولکار

 (بورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۲.۳
3,7644,160

بساما

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۸
20,14022,260

سپیدار

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۳
18,35020,250

وارس

 (بازار پایه)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۴
10,71011,370

وکبهمن

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۷
8,7009,600

کباده

 (بازار پایه)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۰
31,75035,050

سخواف

 (بازار پایه)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۹
7,0707,810

فگستر

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۸
9,10010,040

لطیف

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۶
34,65038,250

بگیلان

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۵
12,84014,180

رافزا

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۰
55,50061,300

گدنا

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۴
10,83011,970

زملارد

 (فرابورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۲
7,5808,360

آبادا

 (بورس)
00:36:25 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۸
8,7909,710