فیلتر هوشمند - حجم مشکوک کم

زنجان

 (بازار پایه)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
10,56511,217

ثنام

 (بازار پایه)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
18,48419,626

وسکرد

 (بورس)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
750810

لکما

 (بازار پایه)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
8,2018,707

سفاسی

 (بازار پایه)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
16,15217,150

وسمازن

 (بورس)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
9401,020

دحاوی

 (بازار پایه)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
12,13612,886

بکاب

 (بورس)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
435,630481,470

سمایه

 (بازار پایه)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
7,2767,726

زمگسا

 (بورس)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
35,01038,690

وسیستا

 (بورس)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
760820

وسهمدا

 (بورس)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
850930

وتجارت

 (بورس)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
2,4202,660

کقزوی

 (بازار پایه)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
11,22811,922

ولراز

 (بازار پایه)
04:46:26 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
51,61054,802