فیلتر هوشمند - حجم مشکوک کم

غپاک

 (بورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
29,06032,100

زشریف

 (فرابورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
4,9425,462

وسفارس

 (بورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
9791,081

خودکفا

 (بازار پایه)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
16,78218,548

شپارس

 (بورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
21,06023,260

وتعاون

 (بازار پایه)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
6,1066,482

وهور

 (فرابورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
1,8992,097

دماوند

 (فرابورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
29,27932,361

فلوله

 (بورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
20,94023,140

شستان

 (بازار پایه)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
3,7533,905

وسکرمان

 (بورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
9791,081

زگلدشت

 (فرابورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
13,20414,592

کرازی

 (بورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
21,17023,390

های وب

 (بورس)
12:57:23 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
9,86010,880

پکویر

 (بورس)
12:57:24 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
12,07013,330