فیلتر هوشمند - حجم مشکوک کم

وزمین

 (بازار پایه)
01:18:54 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
7,7408,040

داراب

 (بازار پایه)
01:18:54 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
1,0331,095

وبرق

 (بازار پایه)
01:18:54 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
44,25046,950

آینده

 (بازار پایه)
01:18:54 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
7,6808,140

انرژي1

 (بورس)
01:18:54 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
33,19036,670

ویسا

 (بازار پایه)
01:18:54 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
5,8706,230

نتوس

 (بازار پایه)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
7,4607,920

وهنر

 (بازار پایه)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
2,0582,184

فجام

 (بورس)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
4,7315,229

وپسا

 (بازار پایه)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
1,6171,715

فاهواز

 (بازار پایه)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
4,2934,467

وبانک

 (بورس)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
8,6709,970

کنور

 (بورس)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
13,81015,250

سیلام

 (بورس)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۲
6,6707,370

شتوکا

 (فرابورس)
01:18:55 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۲
12,23014,050