فیلتر هوشمند - حجم مشکوک کم

باران

 (بازار پایه)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
4,1194,373

ثاصفا

 (بازار پایه)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
24,08025,568

وهامون

 (فرابورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
1,9922,200

سپید

 (بورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
29,23032,290

غصینو

 (فرابورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
44,36649,036

وآیند

 (بازار پایه)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
10,37311,237

کیا

 (فرابورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
199,999

ثشرق

 (بورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
5,7506,350

ولغدر

 (بورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۲
17,02018,800

شاملا

 (بورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۲
37,75041,710

کالا

 (بورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۲
24,13026,670

غگز

 (فرابورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۲
1999,999

اتکای

 (فرابورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۲
8,9719,915

کوثر

 (فرابورس)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۳
13,58515,013

جهرم

 (بازار پایه)
20:47:42 1400/05/11
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۳
1,5721,736