فیلتر هوشمند - حجم مشکوک کم

وسرضوی

 (بورس)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
695767

سخواف

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
10,13510,761

وسنا

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
13,43814,268

وسصفا

 (بورس)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
694766

غشوکو

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
10,11210,736

وملت

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
3,0803,336

فماك

 (فرابورس)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
199,999,999

وحافظ

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
9,99511,047

حآفرین

 (فرابورس)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
3,8084,208

شساخت

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
44,20846,942

ثنام

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
11,87112,605

ثنظام

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
25,19126,749

دسبحا

 (بورس)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
18,79020,750

سمتاز

 (بازار پایه)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
17,27118,339

کیمیاتک

 (بورس)
05:27:47 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
28,32031,300