فیلتر هوشمند - حجم مشکوک کم

سفاسی

 (بازار پایه)
21:28:09 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
3,3543,560

نتوس

 (بازار پایه)
21:28:09 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
11,15011,830

قشرین

 (بازار پایه)
21:28:09 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
5,3005,840

فن آوا

 (بازار پایه)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
10,06010,680

قنیشا

 (بورس)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
41,11045,430

ولانا

 (بازار پایه)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
10,39011,470

خبنیان

 (بازار پایه)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
1,3511,433

وحافظ

 (بازار پایه)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
6,3407,000

بمپنا

 (فرابورس)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
5,3705,930

سنوین

 (بازار پایه)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
5,3305,650

فکمند

 (بازار پایه)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
32,75036,150

ولتجار

 (بازار پایه)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
2,4322,582

کخاک

 (بورس)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
12,71014,030

غناب

 (بازار پایه)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
141,350150,050

ثغرب

 (فرابورس)
21:28:10 1400/10/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
3,4483,810