فیلتر هوشمند - حجم مشکوک کم

فجوش

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
1,8051,915

داراب

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
1,0051,067

جهرم

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
9791,039

ثنور

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
6,2906,670

فلات

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
24,65026,150

وآتوس

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
7,2507,690

سمایه

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
7,1207,560

ثامان

 (بورس)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
36,88040,760

ممسنی

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
16,15017,130

کباده

 (بازار پایه)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
19,34020,520

زاگرس

 (فرابورس)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
126,450139,750

جم پیلن

 (بورس)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
178,060196,800

دتماد

 (بورس)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
47,48054,620

دسبحان

 (بورس)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
6,8207,840

خساپا

 (بورس)
13:02:10 1402/07/04
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
2,3042,546