فیلتر هوشمند - حجم مشکوک کم

فجوش

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
1,8852,001

داراب

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
854888

جهرم

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
806838

ثنور

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
5,0205,224

فلات

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
17,38018,440

وآتوس

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
2,0612,187

سمایه

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۰
5,8206,180

ثامان

 (بورس)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
16,98018,760

ممسنی

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
13,60014,440

کباده

 (بازار پایه)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
13,06013,860

زاگرس

 (فرابورس)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
134,200148,300

جم پیلن

 (بورس)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
167,720185,360

دتماد

 (بورس)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
59,77068,750

دسبحان

 (بورس)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
6,7807,480

خساپا

 (بورس)
21:08:59 1403/03/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۰.۱
2,7233,009