فیلتر هوشمند - کمترین حجم معاملات

ثشرق

 (بورس)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۳۷ هزار
5,7506,350

بالبر

 (بورس)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۵ هزار
43,46048,020

کتوکا

 (فرابورس)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۸۹ هزار
28,79231,822

خپویش

 (بورس)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۶.۹۸ هزار
52,42057,920

گپارس

 (بازار پایه)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۱.۱۳ هزار
112,779119,755

لازما

 (بازار پایه)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۵.۰۱ هزار
21,73223,076

قلرست

 (بورس)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۹.۷۹ هزار
29,64036,220

ثالوند

 (فرابورس)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۴۸.۳۷ هزار
28,24431,216

دشیری

 (بازار پایه)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۴۸.۵۹ هزار
196,995209,179

شرنگی

 (بازار پایه)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۵۱.۴۵ هزار
203,174215,740

وهنر

 (بازار پایه)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۵۴.۳۸ هزار
7,2507,698

باران

 (بازار پایه)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۶۱.۶۵ هزار
4,1224,376

کابگن

 (بازار پایه)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۶۴.۵ هزار
5,2755,381

جهرم

 (بازار پایه)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۶۶.۲۳ هزار
1,6061,704

سدشت

 (بورس)
14:00:45 1400/05/10
حجم جابجایی (میلیون)۷۴.۹۹ هزار
52,41057,910