فیلتر هوشمند - کمترین حجم معاملات

قاروم

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۸۶ هزار
81,70086,700

فسدید

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۲.۷۳ هزار
119,600122,000

قنقش

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۶.۱۴ هزار
137,650146,150

مارون

 (فرابورس)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۶.۹۳ هزار
147,400162,900

ممسنی

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۶.۹۴ هزار
13,60014,440

فماک

 (فرابورس)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۷.۶۲ هزار
9,12010,060

خراسان

 (بورس)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۳۱.۰۶ هزار
128,770142,310

وملت

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۴۶.۶ هزار
3,6953,845

شکبیر

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۴۶.۸۴ هزار
78,35083,150

دهدشت

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۵۰.۴۳ هزار
15,40016,340

وامیر

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۵۳.۵۹ هزار
355,600377,500

کازرو

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۵۳.۶۴ هزار
13,64014,480

لطیف

 (فرابورس)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۵۹.۰۶ هزار
74,30085,400

شصفها

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۵۹.۹۷ هزار
172,800179,800

خفولا

 (بازار پایه)
02:12:26 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۶۳.۶۸ هزار
41,95044,450