فیلتر هوشمند - کمترین حجم معاملات

وآرین

 (بازار پایه)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۴۵ هزار
3,3653,573

ولشرق

 (فرابورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۰ هزار
8,2809,150

خمهر

 (بورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۳۳ هزار
2,1452,369

سبجنو

 (بورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۴۳ هزار
40,68044,960

شصدف

 (فرابورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۹۹ هزار
30,37933,575

وسصفا

 (بورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۲.۳ هزار
1,0171,123

غمارگ

 (بورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۲.۷۶ هزار
26,86029,680

فزرین

 (فرابورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۴.۶۱ هزار
25,26927,927

اعتلا

 (فرابورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۴.۶۵ هزار
6,8507,570

کمنگنز

 (بورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۴.۷۳ هزار
83,07091,810

جهرم

 (بازار پایه)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۵.۱۴ هزار
1,7201,826

سدشت

 (بورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۵.۲۸ هزار
66,32073,300

دتولید

 (فرابورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۵.۸ هزار
25,11927,763

لکما

 (بازار پایه)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۸.۱۲ هزار
5,7946,402

دسبحا

 (بورس)
14:00:43 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۸.۲۷ هزار
17,72019,580