فیلتر هوشمند - کمترین حجم معاملات

سبجنو

 (بورس)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۴۳ هزار
33,65037,190

وامیر

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۳.۰۵ هزار
250,050265,450

شتولی

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۵.۸ هزار
14,09014,650

دپارس

 (بورس)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۷.۱۸ هزار
20,91023,110

سفار

 (بورس)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۹.۶۶ هزار
71,92079,480

شفارا

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۲.۷۴ هزار
4,5824,864

نمرینو

 (بورس)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۲.۹۵ هزار
72,20079,800

تاتمس

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۵.۳۶ هزار
126,150131,250

وبرق

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۷.۷ هزار
44,25046,950

شصفها

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۸.۶ هزار
126,550131,650

شکبیر

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۹.۹۳ هزار
70,25074,550

غبهنوش

 (بورس)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۴۰.۵۲ هزار
49,00054,140

فبستم

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۴۸.۵۵ هزار
12,41013,170

داسوه

 (بورس)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۵۰.۶۴ هزار
32,36035,760

فنفت

 (بازار پایه)
00:27:45 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۵۳.۵۲ هزار
27,55029,250