فیلتر هوشمند - کمترین حجم معاملات

مرقام

 (بورس)
10:42:52 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۱۵ هزار
12,74014,080

ثزاگرس

 (بازار پایه)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۲۴ هزار
40,91545,221

فخاس

 (بورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۹۸ هزار
24,62027,200

ونیکی

 (بورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۲۳ هزار
9,89010,930

اتکام

 (بورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۲۷ هزار
3,3873,743

سفانو

 (بورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۲.۰۹ هزار
22,33024,670

شاروم

 (فرابورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۲.۳۹ هزار
14,67216,216

دابور

 (بورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۲.۵۸ هزار
24,70027,280

ما

 (بورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۳.۳۱ هزار
6,5107,190

سیتا

 (بورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۳.۳۶ هزار
10,19011,250

حشکوه

 (بازار پایه)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۳.۴۶ هزار
2,4142,562

حپارسا

 (فرابورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۴.۲۲ هزار
31,31234,608

شغدیر

 (بورس)
10:42:53 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۵.۰ هزار
105,450116,550

همراه

 (بورس)
10:42:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۵.۲۴ هزار
8,3409,200

ثعمرا

 (فرابورس)
10:42:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۵.۳۵ هزار
7,8328,656