فیلتر هوشمند - کمترین حجم معاملات

ساینا

 (فرابورس)
00:38:27 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۲۴.۵ هزار
86,50095,600

وسخوز

 (بورس)
00:38:27 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۲۷.۴۶ هزار
603665

قنیشا

 (بورس)
00:38:27 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۳۰.۳ هزار
41,11045,430

کشرق

 (فرابورس)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۳۸.۱۸ هزار
64,45071,150

تمحرکه

 (بازار پایه)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۴۰.۸۵ هزار
15,02015,940

شکبیر

 (بازار پایه)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۴۳.۸۱ هزار
88,05093,450

انرژی1

 (بورس)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۴۶.۶۲ هزار
64,34071,100

دفرا

 (بورس)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۴۸.۵۶ هزار
13,02014,380

ساروج

 (فرابورس)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۵۰.۰ هزار
15,42017,040

خعمرا

 (بازار پایه)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۵۰.۰۲ هزار
6,0106,370

وحافظ

 (بازار پایه)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۵۳.۲۴ هزار
6,3407,000

سبجنو

 (بورس)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۵۷.۱۷ هزار
34,96038,640

شصفها

 (بازار پایه)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۶۲.۱۶ هزار
109,200113,600

دروز

 (بورس)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۶۲.۶۴ هزار
28,18031,140

قنقش

 (بازار پایه)
00:38:28 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۶۴.۰۶ هزار
137,050142,550