فیلتر هوشمند - کمترین حجم معاملات

وامير

 (بازار پایه)
04:18:09 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۰۲ هزار
400,650425,350

بايكا

 (بازار پایه)
04:18:09 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۲۰.۴۳ هزار
19,64020,840

شسم

 (بازار پایه)
04:18:09 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۷۴ هزار
250,400260,600

كهرام

 (بازار پایه)
04:18:09 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۲۴.۰۴ هزار
50,65052,650

حرهشا

 (بازار پایه)
04:18:09 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۲۸.۱۱ هزار
199,350211,650

تاتمس

 (بازار پایه)
04:18:09 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۳۱.۷۳ هزار
135,150143,450

شزنگ

 (بازار پایه)
04:18:09 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۳۳.۸ هزار
148,850158,050

ثاژن

 (بازار پایه)
04:18:09 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۳۳.۹۵ هزار
6,9107,190

ثتوسا

 (بازار پایه)
04:18:10 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۳۴.۲۹ هزار
26,10027,700

لپيام

 (بازار پایه)
04:18:10 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۳۶.۵۶ هزار
45,75048,550

سدشت

 (بورس)
04:18:10 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۳۹.۴۶ هزار
44,72049,420

جم پيلن

 (بورس)
04:18:10 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۴۸.۷۴ هزار
166,870184,430

سپرمي

 (بازار پایه)
04:18:10 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۵۰.۱۹ هزار
48,80049,700

فكمند

 (بازار پایه)
04:18:11 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۵۳.۴۴ هزار
40,55043,050

دشيري

 (بازار پایه)
04:18:11 1402/03/19
حجم جابجایی (میلیون)۵۳.۵۱ هزار
127,400135,200