پارسیس تحلیل
1401/02/09
14:00
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (19) #خراسان #شنفت #بموتو #سفانو #ساوه #سخاش #سخزر #فاراک #غمینو #درهآور 🔹 ادامه دارد کانال تحل...

#کدال #زمستان✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۱۹)#خراسان #شنفت #بموتو #سفانو #ساوه #سخاش #سخزر #فاراک #غمینو #درهآور🔹 ادامه داردکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0