کانال تحلیلی پارسیس
1402/02/18
19:30
❇️ عملکرد ماهانه قندی ها در فروردین نسبت به فروردین 1401 ➖ #قصفها فروش 108میلیارد تومانی : رشد 6562% ➖ #قهکمت فروش 10میلیارد تومانی : افت -11%...

❇️ عملکرد ماهانه قندی ها در فروردین نسبت به فروردین ۱۴۰۱➖ #قصفها فروش ۱۰۸میلیارد تومانی : رشد ۶۵۶۲٪


➖ #قهکمت فروش ۱۰میلیارد تومانی : افت -۱۱٪


➖ #قزوین فروش ۱۳میلیارد تومانی : رشد ۷۶۸۴٪


➖ #قشهد فروش ۱۸میلیارد تومانی : افت -۱۰٪


➖ #قمرو فروش ۲۴میلیارد تومانی : افت -۵۰٪


➖ #قپیرا فروش ۸میلیارد تومانی : افت -۴۴٪


➖ #قنیشا فروش ۱میلیارد تومانی : رشد ۴۲٪


➖ #قشکر فروش ۱میلیارد تومانی : افت -۲۱٪


➖ #قثابت فروش ۵۰میلیارد تومانی : رشد ۵۱۱٪


➖ #قجام فروش ۴میلیارد تومانی : رشد ۱۳۸٪


➖ #قلرست فروش ۵میلیارد تومانی : افت -۹۰٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0