آوند

صندوق س. آوند مفید-د

1402/09/06 09:12:27
پایانی:13,373
(0.08%)
آخرین:13,373
(0.08%)

تعداد معاملات:135
حجم:3.89M
ارزش معاملات:52.11B
حجم مبنا:1
12,02614,698
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4118,359,952
13,373
13,374
49,709,4163
35,081,769
13,372
13,375
5,000,0001
15,000,000
13,371
13,376
5,000,0001
1,855,644(48%)
63(98%)
حجمحقیقیتعداد
3,311,784(85%)
48(98%)
2,049,524(52%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
593,384(15%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 393,897,257 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.43سرانه فروش حقیقی: 922,676,821 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.34


آخرین اخبار آوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر