آوند

صندوق س. آوند مفيد-د

1401/05/21 16:26:33
پایانی:10,101
(0.11%)
آخرین:10,101
(0.11%)

تعداد معاملات:1,169
حجم:20M
ارزش معاملات:202B
حجم مبنا:1
9,08111,097
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21106,113,957
10,100
10,101
22,713,4712
21,500
10,096
10,104
1,3302
21,850
10,095
10,105
2,4902
15,399,096(77%)
359(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,720,545(44%)
512(100%)
4,607,978(23%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
11,286,529(56%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 433,276,514 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.52سرانه فروش حقیقی: 172,043,408 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.40