آوند

صندوق س. آوند مفيد-د

1401/05/28 09:27:37
پایانی:10,137
(0.1%)
آخرین:10,137
(0.1%)

تعداد معاملات:1,212
حجم:42.66M
ارزش معاملات:432B
حجم مبنا:1
9,11411,138
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6100,014,862
10,137
10,138
20,157,0212
11,000
10,132
10,139
9302
11,000
10,131
10,140
3,6255
39,359,594(92%)
254(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,414,790(15%)
499(100%)
3,303,510(8%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
36,248,314(85%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,570,819,702 تومانقدرت خرید حقیقی: 12.05سرانه فروش حقیقی: 130,314,080 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.08