خالص ارزش دارایی - NAV Stock

نمایش اخبار قدیمی‌تر

وسکاب

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
3  خبر در
30 روز اخیر

وپویا

سرمایه گذاری پویا
3  خبر در
30 روز اخیر

وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی
3  خبر در
30 روز اخیر

وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین
3  خبر در
30 روز اخیر

ورنا

سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
2  خبر در
30 روز اخیر

ثمسکن

سرمایه‌گذاری مسکن
2  خبر در
30 روز اخیر

وساپا

سرمایه‌گذاری سایپا
2  خبر در
30 روز اخیر

وبشهر

توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
2  خبر در
30 روز اخیر

وپخش

داروپخش (هلدینگ
2  خبر در
30 روز اخیر

وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن
2  خبر در
30 روز اخیر

وبیمه

سرمایه گذاری صنعت بیمه
2  خبر در
30 روز اخیر

تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
2  خبر در
30 روز اخیر

ونیکی

سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
2  خبر در
30 روز اخیر

پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان
2  خبر در
30 روز اخیر

شاخص کل

2  خبر در
30 روز اخیر

تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین
2  خبر در
30 روز اخیر

وساخت

سرمایه گذاری ساختمان‌ایران
2  خبر در
30 روز اخیر

وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
2  خبر در
30 روز اخیر

وبوعلی

سرمایه‌گذاری‌بوعلی
2  خبر در
30 روز اخیر

ونفت

سرمایه‌گذاری صنعت نفت
2  خبر در
30 روز اخیر