بورسینه
1400/12/15
08:49
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #کروی ۱۴۴ میلیارد تومان #فایرا ۸۵ میلیارد تومان #خودرو ۳۰ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#کروی ۱۴۴ میلیارد تومان


#فایرا ۸۵ میلیارد تومان


#خودرو ۳۰ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#غدشت ۱۹ میلیارد تومان


#شستا ۱۵ میلیارد تومان


#حفارس ۸ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#سدبیر ۲۷ میلیارد تومان


#شاوان ۵ میلیارد تومان


#ولبهمن ۴ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#فزر ۱۶ میلیارد تومان


#قشیر ۵ میلیارد تومان


#شگامرن ۵ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0