بورسینه
1401/03/11
08:52
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #خزر ۳۰ میلیارد تومان #های_وب ۲۰ میلیارد تومان #تکنو ۱۲ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #وآ...

📌 برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#خزر ۳۰ میلیارد تومان


#های_وب ۲۰ میلیارد تومان


#تکنو ۱۲ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#وآذر ۲۲ میلیارد تومان


#انرژی۱ ۱۶ میلیارد تومان


#شاملا ۱۰ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#قچار ۴۴ میلیارد تومان


#شصدف ۲۹ میلیارد تومان


#فتوسا ۱۰ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#ثالوند ۱۱ میلیارد تومان


#فغدیر ۱۰ میلیارد تومان


#ثرود ۴ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0