سهم گلچین
1401/03/28
21:06
#غالبر اطلاعیه 1401/03/27 *لبنیات کالبر* 12ماهه منتهی به 1400/12/29شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۷۵ ريال سودبه ازای هر سهم محقق نمود. 8 ...

#غالبر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


*لبنیات کالبر*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۷۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#شپاس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


*نفت پاسارگاد*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۷۳۶ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۱۲۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۱۵۶ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۲۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#پیزد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


*مجتمع صنایع لاستیک یزد*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۲۲ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۶۱ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶۵۸ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۵۹ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#غالبر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


*لبنیات کالبر*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۷۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶۰۴ریال سود تلفیقی محقق شده است


۶۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فسازان


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


*غلتک سازان سپاهان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی شده) مبلغ ۳۳۱ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۳۳ درصدکاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) مبلغ ۳۳۳ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۳۳ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#کرازی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


*کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۷۹ درصد
#شپنا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*پالایش نفت اصفهان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۲۶ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۶درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۰۹۳ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#مارون


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*پتروشیمی مارون*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۹,۲۲۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۳۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲۰,۳۰۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۳۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فنورد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*نورد و تولید قطعات فولادی*


مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰۰درصدی شرکت از محل سود انباشته از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
#خکار


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*ایرکا پارت صنعت*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۱۹ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۲۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۳۱۰ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۳۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#زپارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۰۰ریال


درصد تقسیم سود: ۲۸ درصد
#خموتور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*موتورسازان تراکتورسازی ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۹درصدانتهای خبر

0
0