بورسینه
1401/03/21
08:50
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #آسیاتک ۶۴ میلیارد تومان #فلوله ۵۰ میلیارد تومان #فمراد ۱۷ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: ...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#آسیاتک ۶۴ میلیارد تومان


#فلوله ۵۰ میلیارد تومان


#فمراد ۱۷ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۳۲ میلیارد تومان


#وآذر ۱۷ میلیارد تومان


#فسازان ۸ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#ددانا ۵ میلیارد تومان


#فولای ۴ میلیارد تومان


#قاسم ۴ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#میهن ۶ میلیارد تومان


#فماک ۳ میلیارد تومان


#ددانا ۲ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0