سهم گلچین
1402/07/30
13:05
#وسپه اطلاعیه 1402/07/30 *سرمایه گذاری سپه* 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۳۹ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۸۹ درصد افزایش ...

#وسپه


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سرمایه گذاری سپه*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۳۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۸۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#وسکاب


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۵۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#نیرو


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*نیرو سرمایه*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۴ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#پارتا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۸۶ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#ثاصفا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*ساختمان اصفهان*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۱۰) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۴ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#لابسا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*آبسال*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۳۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲,۰۰۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#کپشیر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پشم شیشه ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۹۹۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰۱ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#وکادو


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تکادو*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۰۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۸۹۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است
#دالبر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*البرز دارو*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۹۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۹ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#تبرک


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*گروه کارخانجات صنعتی تبرک*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱,۰۸۰ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#سصوفی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کارخانجات سیمان صوفیان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۳۶۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0