تکسهم ۹۸
1402/08/06
07:56
📌 مجامع هفته آتی 📍 📅 ۶  الی  ۱۱    آبان ۱۴۰۲ 🔴 مجمع عادی عمومی #سفید       یکشنبه  ۷/ ۸/ ۱۴۰۲ 🟠 مجمع عادی عمومی و فوق‌العاده #قشرین       شنب...

📌 مجامع هفته آتی 📍📅 ۶ الی ۱۱ آبان ۱۴۰۲🔴 مجمع عادی عمومی#سفید یکشنبه ۷/ ۸/ ۱۴۰۲🟠 مجمع عادی عمومی و فوق‌العاده#قشرین شنبه ۶/ ۸/ ۱۴۰۲


#شخارک یکشنبه ۷ / ۸ / ۱۴۰۲


#آرمان یکشنبه ۷/ ۸ / ۱۴۰۲


#ورفاه یکشنبه ۷ /۸ / ۱۴۰۲


#وسینا سه شنبه ۹ / ۸ / ۱۴۰۲


#دی چهارشنبه ۱۰ / ۸ / ۱۴۰۲🟢 مجمع فوق‌العاده#وتوس یکشنبه ۷ / ۸ / ۱۴۰۲


#ولملت یکشنبه ۷ / ۸ / ۱۴۰۲


#فروس دوشنبه ۸ / ۸ / ۱۴۰۲


#قرن دوشنبه ۸ / ۸ / ۱۴۰۲


#دبالک سه شنبه ۹ / ۸ / ۱۴۰۲


#فلوله سه شنبه ۹ / ۸ / ۱۴۰۲


#ددانا پنجشنبه ۱۱ / ۸ / ۱۴۰۲

انتهای خبر

0
0