پارسیس تحلیل
1401/01/31
21:00
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد شرکتها در زمستان (6) #لازما #مرقام #ثغرب #خبازرس #ثزاگرس #وبهمن #وتوسم #ثمسکن #پردیس #شوینده 🔹 ادامه دارد با ما ب...

#کدال #زمستان✳️ گزارش عملکرد شرکتها در زمستان (۶)#لازما #مرقام #ثغرب #خبازرس #ثزاگرس #وبهمن #وتوسم #ثمسکن #پردیس #شوینده🔹 ادامه داردبا ما باشیدکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0