کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/01
17:30
#کدال #بهار1401 ❇️سرمایه گذاریها ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار 1401👇🏼" ➖ #ونیکی سود 479ریالی : رشد 19% ➖ #وامین سود -17ریالی : افت...

#کدال #بهار۱۴۰۱❇️سرمایه گذاریها✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار ۱۴۰۱👇🏼"➖ #ونیکی سود ۴۷۹ریالی : رشد ۱۹٪


➖ #وامین سود -۱۷ریالی : افت


➖ #وپخش سود ۲۰ریالی : رشد ۲۶٪


➖ #وبشهر سود ۱۵ریالی : رشد ۲۰٪


➖ #وسپه سود ۱۷۷ریالی : رشد ۵۷٪


➖ #وساپا سود ۵ریالی : افت


➖ #سمگا سود ۷ریالی : رشد ۱۳۳٪


➖ #ورنا سود ۴۳ریالی : رشد ۳۳٪


➖ #وسالت سود ۳۵۱۵ریالی : رشد ۳۳۸٪


➖ #وتوکا سود ۱۱۰ریالی : رشد ۲۰٪کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0