سهم گلچین
1401/03/28
21:13
#ختراک اطلاعیه 1401/03/28 *ریخته گری تراکتور سازی ایران* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه سود نقدی هر سهم: 500 ریال درصد تقسیم سود: 67 د...

#ختراک


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*ریخته گری تراکتور سازی ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۶۷ درصد
#وخاور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*بانک خاورمیانه*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۵۰ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۱۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۷۳۶ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خگستر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۷۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وزمین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*بانک ایران زمین*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ (۲۰,۵۰۱) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۰ درصد افزایش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) زیان تلفیقی هر سهم مبلغ (۲۲,۲۴۳) ریال محقق گردید.


۸۱درصد افزایش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وسپه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*سرمایه گذاری سپه*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۵درصد)


۶۷ ٪از محل مطالبات و آورده ی نقدی،۲۸٪از محل سود انباشته
#کیسون


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*کیسون*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۰۲ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۸۲ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶۹ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۷۴ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وآیند


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*بانک آینده*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۷,۴۸۴) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۱ درصد افزایش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#رافزا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*رایان هم افزا*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۳۸۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۲ درصد
#فایرا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*آلومینیوم ایران*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۲۶۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ ۳,۲۶۹ ریال محقق گردید.


۱۰۰ درصد افزایش نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#شیراز


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*پتروشیمی شیراز*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۰,۸۹۶ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۷۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱۰,۹۰۱ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۷۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#ختراک


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*ریخته گری تراکتور سازی ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۶۷ درصد#وخاور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*بانک خاورمیانه*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۵۰ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۱۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۷۳۶ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خگستر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۷۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وزمین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*بانک ایران زمین*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ (۲۰,۵۰۱) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۰ درصد افزایش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) زیان تلفیقی هر سهم مبلغ (۲۲,۲۴۳) ریال محقق گردید.


۸۱درصد افزایش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وسپه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*سرمایه گذاری سپه*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۵درصد)


۶۷ ٪از محل مطالبات و آورده ی نقدی،۲۸٪از محل سود انباشتهانتهای خبر

0
0