سیگنال یاب روزانه
1401/03/11
12:42
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: زاگرس، های وب، پکویرح، وپارس، پلاستح، بفجر، وسبحان 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: فغدیر، شستا، فملی، شپنا، بپاس، شستا، ددانا

🔸بیشترین ورود پول حقیقی:زاگرس، های وب، پکویرح، وپارس، پلاستح، بفجر، وسبحان🔸بیشترین خروج پول حقیقی:فغدیر، شستا، فملی، شپنا، بپاس، شستا، ددانا

انتهای خبر

0
0