بورس۲۴
1401/12/13
20:28
پارامترهای بازارگردانی ۹ شرکت تغییر کرد

بورس ۲۴، پارامترهای بازارگردانی نمادهای «گلدیرا» ، «فروژ» ، «پارتا» ،«پیزد»،«سفارود»،«وشمال»،«قاروم»،«شپلی» و «نیرو»تغییر کرد.

پارامترهای بازارگردانی 9 شرکت تغییر کرد

بورس۲۴ ، پارامترهای بازارگردانی نمادهای «گلدیرا» ، «فروژ» ، «پارتا» ،«پیزد»،«سفارود»،«وشمال»،«قاروم»،«شپلی» و «نیرو»تغییر کرد.

فرابورس
انتهای خبر

0
0