بورسینه
1401/03/10
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #شپارس ۷۱ میلیارد تومان #غثابت ۲۸ میلیارد تومان #غچین ۲۳ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #ا...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#شپارس ۷۱ میلیارد تومان


#غثابت ۲۸ میلیارد تومان


#غچین ۲۳ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۲۵ میلیارد تومان


#وآذر ۹ میلیارد تومان


#سنیر ۷ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#فغدیر ۵۳۲ میلیارد تومان


#قچار ۳۲ میلیارد تومان


#فتوسا ۲۵ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#ثالوند ۶ میلیارد تومان


#فروسیل ۳ میلیارد تومان


#فماک ۳ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0