سیگنال یاب روزانه
1402/08/20
22:58
سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک (شنبه ۲۰ آبان) #شوینده #تکمبا #سلار #سخواف #وتوکا #وساخت #ثاژن #خکاوه #کوثر #ساذری

سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک


(شنبه ۲۰ آبان)#شوینده#تکمبا#سلار#سخواف#وتوکا#وساخت#ثاژن#خکاوه#کوثر#ساذریانتهای خبر

0
0