پارسیس تحلیل
1401/03/29
09:50
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (64) #خودرو #خساپا #خبهمن #خگستر #خپارس #ختور #خکار #مادیرا #لپارس #تابا 🔹 ادامه دارد... کانال ...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۶۴)#خودرو #خساپا #خبهمن #خگستر #خپارس #ختور #خکار #مادیرا #لپارس #تابا🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0