سیگنال طلایی
1399/08/25
08:52
یه یا علی بگین از صف های سهم های #خکمک #چکاوه #گکیش #ثعمرا #خشرق #فمراد #زنگان #ختراک #خمحور #ومشان #خلنت بعد از حدوده ۴ماه قفل صف فروش بیاین بیرو...

یه یا علی بگین از صف های سهم های


#خکمک #چکاوه #گکیش #ثعمرا #خشرق


#فمراد #زنگان #ختراک #خمحور #ومشان #خلنت بعد از حدوده ۴ماه قفل صف فروش بیاین بیرون 🌹


با سپاسانتهای خبر

0
0