پارسیس تحلیل
1402/08/12
11:00
#حمل‌و‌نقل ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #حسینا فروش 331میلیارد تومانی : رشد 176% ➖ #حخزر فروش 185میلیارد تومانی : رشد 87...

#حمل‌و‌نقل ماهانه❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #حسینا فروش ۳۳۱میلیارد تومانی : رشد ۱۷۶٪


➖ #حخزر فروش ۱۸۵میلیارد تومانی : رشد ۸۷٪


➖ #حسیر فروش ۳۲میلیارد تومانی : رشد ۱۱۸٪


➖ #توریل فروش ۲۵۹میلیارد تومانی : رشد ۳۸٪


➖ #حتاید فروش ۷۲میلیارد تومانی : رشد ۲۹٪


➖ #حپترو فروش ۱۸میلیارد تومانی : رشد ۳۵٪


➖ #حآسا فروش ۵۶میلیارد تومانی : رشد ۱۸٪


➖ #حگهر فروش ۳۹۸میلیارد تومانی : رشد ۵۲٪


➖ #حتوکا فروش ۷۶میلیارد تومانی : رشد ۳۳٪


➖ #حریل فروش ۴۶میلیارد تومانی : رشد ۳۰٪


➖ #حفارس فروش ۱۰۴میلیارد تومانی : رشد ۱۰٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0