پارسیس تحلیل
1401/01/31
11:31
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(5) #غگل #سکرد #شمواد #ثباغ #قیستو #وبیمه #چافست #ثپردیس #گکیش #ثالوند ادامه دارد کانال تحلیلی ...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(۵)#غگل #سکرد #شمواد #ثباغ #قیستو #وبیمه #چافست #ثپردیس #گکیش #ثالوندادامه داردکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0