فیلتر هوشمند - بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

 (بورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۱۶.۶۸ میلیارد
5,9706,850

 (فرابورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۷۴ میلیارد
15,43017,750

وآیند

 (بازار پایه)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۳۱ میلیارد
15,32015,940

ودانا

 (بازار پایه)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۰۷ میلیارد
9,1709,730

فلوله

 (بورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۶۲ میلیارد
3,8134,385

وتوس

 (بورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۰۴ میلیارد
14,47016,630

تکنو

 (بورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۶۱ میلیارد
8,3709,250

وسدید

 (بازار پایه)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۳۹ میلیارد
4,6134,897

شفارا

 (بازار پایه)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۰۳ میلیارد
6,7207,120

فپنتا

 (بورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۹۳ میلیارد
43,01049,470

کتوکا

 (فرابورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۷۵ میلیارد
9,64011,080

کیسون

 (بازار پایه)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۲۶ میلیارد
2,3842,530

شلعاب

 (بورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۲۱ میلیارد
19,02021,020

سخواف

 (بازار پایه)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۱۷ میلیارد
3,1003,290

رمپنا

 (بورس)
14:21:36 1402/07/04
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۰۱ میلیارد
11,67013,410