فیلتر هوشمند - بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲۱.۳۵ میلیارد
3,1743,508

 (بازار پایه)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲۰.۲۷ میلیارد
1,8521,966

شبهرن

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۷.۸۲ میلیارد
15,53017,850

مادیرا

 (فرابورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۴۳ میلیارد
6,2606,900

حسیر

 (فرابورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۸۷ میلیارد
12,10013,920

کگل

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۳۱ میلیارد
4,1964,826

پرداخت

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۱ میلیارد
7,7908,610

فولاد

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۰۶ میلیارد
4,8055,527

وآذر

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۶۶ میلیارد
9,69010,710

پارسیان

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۶۱ میلیارد
3,8084,380

فزر

 (فرابورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۲۶ میلیارد
46,50053,500

شاملا

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۱۹ میلیارد
26,17030,090

خفنر

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۱۱ میلیارد
7,4208,520

چکاپا

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۰۳ میلیارد
2,5982,988

وخارزم

 (بورس)
02:12:57 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۹۷ میلیارد
1,7822,050