فیلتر هوشمند - بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

 (فرابورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۶۳ میلیارد
33,96637,540

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۰۹ میلیارد
10,33011,410

فروی

 (فرابورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۵۹ میلیارد
48,31853,404

ونیکی

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۰۵ میلیارد
7,6708,470

تاپیکو

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۲ میلیارد
9,58010,580

خزامیا

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۴۸ میلیارد
7,7608,560

سشمال

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۴۶ میلیارد
8,2909,150

آریان

 (بازار پایه)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۱۲ میلیارد
9,78210,810

ولساپا

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۸ میلیارد
2,7393,027

فگستر

 (فرابورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۵۷ میلیارد
6,4717,151

کاوه

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۴۳ میلیارد
19,14021,140

قشرین

 (بازار پایه)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۹۹۱.۰۵ میلیون
11,33212,032

همراه

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۹۸۲.۳۱ میلیون
21,28023,520

کنور

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۹۲۲.۴۱ میلیون
46,75051,670

سیدکو

 (بورس)
13:45:57 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۷۷۸.۳۳ میلیون
5,5106,090