فیلتر هوشمند - بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

 (فرابورس)
14:01:23 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۰ میلیارد
1,2361,366

 (فرابورس)
14:01:23 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۹۵ میلیارد
11,66812,896

پترول

 (بورس)
14:01:23 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۶۸ میلیارد
9,44010,420

آریان

 (بازار پایه)
14:01:23 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۴۴ میلیارد
14,07314,943

خساپا

 (بورس)
14:01:23 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۲۸ میلیارد
1,6501,822

فوکا

 (بازار پایه)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۴۱ میلیارد
13,87914,737

واحیا

 (بازار پایه)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۲۲ میلیارد
178,438189,474

رنیک

 (فرابورس)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۷ میلیارد
15,45417,080

غدیس

 (فرابورس)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۴۲ میلیارد
13,06514,439

سپید

 (بورس)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۶۲ میلیارد
29,23032,290

شکلر

 (بورس)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۷۳ میلیارد
33,80037,340

خگستر

 (بورس)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۷۳ میلیارد
2,5042,766

حریل

 (فرابورس)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۶۹ میلیارد
3,6864,072

کالا

 (بورس)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۴۴ میلیارد
24,13026,670

کزغال

 (فرابورس)
14:01:24 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۳۹ میلیارد
33,36836,880