فیلتر هوشمند - بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

 (فرابورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۸.۷۲ میلیارد
4,6675,157

 (بازار پایه)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۸۸ میلیارد
66,25070,250

گدنا

 (فرابورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۶ میلیارد
4,5245,204

میهن

 (فرابورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۳ میلیارد
2,8333,131

میدکو

 (بورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۲۵ میلیارد
16,21017,910

وارس

 (بازار پایه)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۵۲۰.۵۶ میلیون
13,72014,560

لخزر

 (بورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۴۲۹.۵۹ میلیون
106,800118,040

سبزوا

 (فرابورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۳۰۳.۶ میلیون
3,2623,752

غویتا

 (فرابورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲۸۴.۹۶ میلیون
3,5044,030

شکلر

 (بورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲۶۹.۷۴ میلیون
17,93020,610

وامید

 (بورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲۳۴.۰۹ میلیون
11,06012,720

قنقش

 (بازار پایه)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲۱۶.۵۱ میلیون
133,700141,900

لسرما

 (بورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲۱۴.۴۵ میلیون
21,47023,710

کرمان

 (فرابورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۴۹.۵۳ میلیون
729837

سصفها

 (بورس)
00:27:56 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳۹.۹۶ میلیون
37,95041,930