فیلتر هوشمند - بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۱۲ میلیارد
8,5309,410

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۹۳ میلیارد
64,34071,100

شپدیس

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۸۵ میلیارد
143,680158,800

خلنت

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۱۷ میلیارد
60,88067,280

شاملا

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۹۵ میلیارد
10,64011,760

مفاخر

 (فرابورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۰۸ میلیارد
25,15027,750

غپآذر

 (فرابورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۰۴ میلیارد
30,45033,650

سخوز

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۰۱ میلیارد
20,01022,110

فرابورس

 (فرابورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۹۲ میلیارد
13,34014,740

بورس

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۵۲ میلیارد
8,2409,100

پترول

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۵۱ میلیارد
2,0362,250

زاگرس

 (فرابورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۵ میلیارد
180,150199,050

تاصیکو

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۳۷ میلیارد
7,6808,480

خزامیا

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۳۱ میلیارد
7,6508,450

خساپا

 (بورس)
00:38:44 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱.۱۷ میلیارد
1,5431,705