فیلتر هوشمند - بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

 (بورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۱۹.۸۱ میلیارد
152,000167,980

 (بورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۱۶.۲۵ میلیارد
101,130111,770

دفارا

 (بورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۴ میلیارد
57,42063,460

کلر

 (فرابورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۴ میلیارد
117,521129,891

قشرین

 (بازار پایه)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۳۳ میلیارد
18,41220,350

شستا

 (بورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۳۹ میلیارد
18,87020,850

فلوله

 (بورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۵۲ میلیارد
21,66023,940

تشتاد

 (بازار پایه)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۷۴ میلیارد
16,93217,978

سغرب

 (بورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۹۲ میلیارد
26,57029,350

خفنر

 (بورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۵۵ میلیارد
23,95026,470

زنگان

 (فرابورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۸۷ میلیارد
112,538124,384

فوکا

 (بازار پایه)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۶۶ میلیارد
13,73814,586

چخزر

 (فرابورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۴ میلیارد
43,19547,741

وهنر

 (بازار پایه)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۱۵ میلیارد
5,6776,027

تکشا

 (بورس)
01:48:31 1399/10/26
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۴۵ میلیارد
74,86082,720