کازموس

رمزارز - رتبه 16
قیمت :
1,075,977 تومان
$39.00 
+9%+

معاملات روزانه$1,225,789,119
حجم بازار$11,212,400,794
سکه در گردش286,370,297
عرضه کل0

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,051,830
1,125,777

1,033,687
1,040,371

1,090,261
1,102,401

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.3%-
+9%+
2.4%-