کازموس

رمزارز - رتبه
قیمت :
349,884 تومان
$7.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

344,029
365,531

345,801
349,875

355,733
357,395

351,636
359,170

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار کازموس

نمایش اخبار قدیمی‌تر