کارگزاری آبان
1400/08/11
09:07
📈#شپنا, #شبندر, #شتران, #شبريز, #شسپا, #شبهرن, #شاوان, #ونفت, #شراز, #شپاس نمادهای مثبت و متعادل پالایشی ها هستند.#شزنگ با افزایش تقاضا همراه است.

📈#شپنا, #شبندر, #شتران, #شبریز, #شسپا, #شبهرن, #شاوان, #ونفت, #شراز, #شپاس نمادهای مثبت و متعادل پالایشی ها هستند.#شزنگ با افزایش تقاضا همراه است.


انتهای خبر

0
0