پارسیس تحلیل
1401/03/09
20:11
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(50) #وسلرستا #فلات #وهنر #ولقمان #وآداک #وثنو #وآتوس #وآرین #وسکاب #وبرق 🔹 ادامه دارد ... کانال...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(۵۰)#وسلرستا #فلات #وهنر #ولقمان #وآداک #وثنو #وآتوس #وآرین #وسکاب #وبرق🔹 ادامه دارد ...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0