کانال تحلیلی پارسیس
1402/07/13
15:00
#دارویی ماهانه (3/4) ❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور 1401 ➖ #دپارس فروش 115میلیارد تومانی : رشد 9% ➖ #دلقما فروش 78میلیارد تومانی :...

#دارویی ماهانه (۳/۴)❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور ۱۴۰۱➖ #دپارس فروش ۱۱۵میلیارد تومانی : رشد ۹٪


➖ #دلقما فروش ۷۸میلیارد تومانی : رشد ۱۰٪


➖ #دکوثر فروش ۱۰۵میلیارد تومانی : رشد ۱۴۵٪


➖ #دجابر فروش ۱۲۵میلیارد تومانی : رشد ۲۹٪


➖ #دشیمی فروش ۱۳۳میلیارد تومانی : رشد ۱۴۵٪


➖ #داسوه فروش ۶۳میلیارد تومانی : رشد ۴٪


➖ #دزهراوی فروش ۸۹میلیارد تومانی : رشد ۴۸٪


➖ #دکپسول فروش ۶۲میلیارد تومانی : رشد ۲۹٪


➖ #دسانکو فروش ۵۰میلیارد تومانی : رشد ۱٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0