بتاسهم
1402/08/11
20:44
#سیمان ماهانه (2) ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #سرود فروش 156میلیارد تومانی : رشد 100% ➖ #سبهان فروش 141میلیارد تومانی : رشد 24...

#سیمان ماهانه (۲)❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #سرود فروش ۱۵۶میلیارد تومانی : رشد ۱۰۰٪


➖ #سبهان فروش ۱۴۱میلیارد تومانی : رشد ۲۴۰٪


➖ #ساروم فروش ۱۸۵میلیارد تومانی : رشد ۱۰۷٪


➖ #سپاها فروش ۲۷۸میلیارد تومانی : رشد ۱۴۵٪


➖ #ساربیل فروش ۱۲۶میلیارد تومانی : رشد ۸۱٪


➖ #سهگمت فروش ۱۳۶میلیارد تومانی : رشد ۷۹٪


➖ #سخزر فروش ۸۰میلیارد تومانی : رشد ۱۸٪


➖ #سشرق فروش ۱۱۹میلیارد تومانی : رشد ۵۰٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0