ایچیموکو و الیوت
1400/06/28
09:10
✅ توقف نماد #درهآور، #کماسه، #لبوتان، #وهور، #وآیند، #ثاخت، #اپرداز، #حفارس، #ثبهساز به علت افشاي اطلاعات با اهميت

✅ توقف نماد #درهآور، #کماسه، #لبوتان، #وهور، #وآیند، #ثاخت، #اپرداز، #حفارس، #ثبهساز به علت افشای اطلاعات با اهمیت


انتهای خبر

0
0