سیگنال یاب روزانه
1402/07/08
22:48
سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک (شنبه ۸ مهر) #پکویر #زفکا #زقیام #ساربیل #ثشاهد #ثعتما #کتوکا #غگرجی

سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک


(شنبه ۸ مهر)#پکویر#زفکا#زقیام#ساربیل#ثشاهد#ثعتما#کتوکا#غگرجیانتهای خبر

0
0