بورسینه
1400/07/17
08:48
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #ولیز ۸۰ میلیارد تومان #کدما ۶۸ میلیارد تومان #سنیر ۲۹ میلیارد تومان 🔸عرضه در بورس: #وسر...

📌 برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#ولیز ۸۰ میلیارد تومان


#کدما ۶۸ میلیارد تومان


#سنیر ۲۹ میلیارد تومان🔸عرضه در بورس:


#وسرضوی ۲۳ میلیارد تومان


#وپاسار ۱۱ میلیارد تومان


#برکت ۱۰ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#شکام ۲۶۱ میلیارد تومان


#قشیر ۸۷ میلیارد تومان


#توسن ۴۶ میلیارد تومان🔸عرضه در فرابورس:


#غگیلا ۱۱ میلیارد تومان


#فرابورس ۵ میلیارد تومان


#بپاس ۲ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0