بورسینه
1400/07/19
08:53
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #ولیز ۱۲۶ میلیارد تومان #سنیر ۱۹ میلیارد تومان #تکشا ۱۵ میلیارد تومان 🔸عرضه در بورس: #وس...

📌 برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش


🔹تقاضا در بورس:


#ولیز ۱۲۶ میلیارد تومان


#سنیر ۱۹ میلیارد تومان


#تکشا ۱۵ میلیارد تومان🔸عرضه در بورس:


#وسرضوی ۳۳ میلیارد تومان


#بکاب ۱۲ میلیارد تومان


#وسفارس ۴ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#قاسم ۱۹ میلیارد تومان


#ساینا ۹ میلیارد تومان


#شاوان ۴ میلیارد تومان🔸عرضه در فرابورس:


#غگیلا ۲۱ میلیارد تومان


#بپاس ۱۴ میلیارد تومان


#غصینو ۲ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0