سهم گلچین
1402/08/01
10:37
#غپاذر اطلاعیه 1402/07/30 *شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی* 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۷۱۱ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمو...

#غپاذر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۷۱۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#وبیمه


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سرمایه گذاری صنعت بیمه*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۰۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فملی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*ملی صنایع مس ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۴۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غبهنوش


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بهنوش ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷,۱۲۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۳۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فروژ


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنایع فرو آلیاژ ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۷۲۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غکورش


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنعت غذایی کورش*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۹۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#اخابر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مخابرات ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۲۶۰) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۸ درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#بفجر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فجر انرژی خلیج فارس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۴۳۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غناب


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱


*گروه صنعتی ناب*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فخاس


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱


*مجتمع فولاد خراسان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۲۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۶۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شفن


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱


*پتروشیمی فن آوران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۹۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شکربن


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱


*کربن ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۰۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#حکشتی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱


*کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲,۳۳۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۸۴ درصدانتهای خبر

0
0