کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/31
15:50
#کدال #بهار1401 ❇️سیمانی ها (ادامه) ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار 1401👇🏼" ➖ #سپاها سود 95ریالی : افت -59% ➖ #ساروج سود 819ریالی : ...

#کدال #بهار۱۴۰۱❇️سیمانی ها (ادامه)✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار ۱۴۰۱👇🏼"➖ #سپاها سود ۹۵ریالی : افت -۵۹٪


➖ #ساروج سود ۸۱۹ریالی : رشد ۸۷٪


➖ #سهرمز سود -۲۱ریالی : رشد ۸۲٪


➖ #سکرما سود ۹۰۶ریالی : رشد ۱۰۴٪


➖ #ساراب سود ۷۱۰ریالی : رشد ۷۴٪


➖ #سشرق سود ۲۵۳ریالی : رشد ۱۸٪


➖ #سمتاز سود ۹۶۸ریالی : رشد ۱۵۸٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0