بورسینه
1401/01/23
08:52
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #ورنا ۵۲۳ میلیارد تومان #وساپا ۲۲۸ میلیارد تومان #لوتوس ۹۲ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: ...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#ورنا ۵۲۳ میلیارد تومان


#وساپا ۲۲۸ میلیارد تومان


#لوتوس ۹۲ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#فاسمین ۲۶ میلیارد تومان


#ذوب ۷ میلیارد تومان


#فایرا ۶ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#کیمیا ۱۴۵ میلیارد تومان


#وسپهر ۲۴ میلیارد تومان


#ثتران ۱۰ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#فماک ۳ میلیارد تومان


#هرمز ۳ میلیارد تومان


#کیا ۲ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0