پارسیس تحلیل
1402/08/09
09:40
#فولاد یها #ماهانه (2) ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #فجهان فروش 1449میلیارد تومانی : رشد 71% ➖ #فغدیر فروش 1172میلیارد تومانی : رش...

#فولاد یها #ماهانه (۲)❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #فجهان فروش ۱۴۴۹میلیارد تومانی : رشد ۷۱٪


➖ #فغدیر فروش ۱۱۷۲میلیارد تومانی : رشد ۳۸٪


➖ #فسبزوار فروش ۱۱۰۶میلیارد تومانی : رشد ۹۵٪


➖ #فوکا فروش ۶۶۵میلیارد تومانی : رشد ۹۵٪


➖ #فجر فروش ۳۵۷میلیارد تومانی : رشد ۲۰٪


➖ #فسازان فروش ۳۵۷میلیارد تومانی : رشد ۴۵٪


➖ #فنورد فروش ۳۴۰میلیارد تومانی : رشد ۱۰۲٪


➖ #فلوله فروش ۱۷۹میلیارد تومانی : رشد ۴۶٪


➖ #فروس فروش ۱۰۲میلیارد تومانی : افت -۲٪


➖ #فپنتا فروش ۱۴۴میلیارد تومانی : رشد ۵۲٪


➖ #فماک فروش ۲۲میلیارد تومانی : رشد ۷۲٪


➖ #فرود فروش ۲۳۲میلیارد تومانی : رشد ۵۴٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0