پارسیس تحلیل
1402/08/10
12:15
#دارویی (3) ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #دپارس فروش 121میلیارد تومانی : رشد 45% ➖ #دلقما فروش 87میلیارد تومانی : رشد 24%...

#دارویی (۳) ماهانه❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #دپارس فروش ۱۲۱میلیارد تومانی : رشد ۴۵٪


➖ #دلقما فروش ۸۷میلیارد تومانی : رشد ۲۴٪


➖ #دکوثر فروش ۱۰۱میلیارد تومانی : رشد ۷۷٪


➖ #دجابر فروش ۹۲میلیارد تومانی : رشد ۲۵٪


➖ #دشیمی فروش ۱۳۴میلیارد تومانی : رشد ۱۳۲٪


➖ #داسوه فروش ۴۳میلیارد تومانی : افت -۲۳٪


➖ #دزهراوی فروش ۴۳میلیارد تومانی : افت -۲۱٪


➖ #دکپسول فروش ۶۹میلیارد تومانی : رشد ۴۶٪


➖ #دسانکو فروش ۵۰میلیارد تومانی : رشد ۱۰٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0