پارسیس تحلیل
1401/03/22
08:31
#کدال #زمستان ❇️ عملکرد فصل زمستان شرکتها (55) #پارس #وبملت #شپدیس #وتجارت #شبهرن #غکورش #سیستم #دسبحا #فنفت #درازک 🔹 ادامه دارد... کانال تحلیل...

#کدال #زمستان❇️ عملکرد فصل زمستان شرکتها (۵۵)#پارس #وبملت #شپدیس #وتجارت #شبهرن #غکورش #سیستم #دسبحا #فنفت #درازک🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0