سهم گلچین
1401/03/21
08:55
#درازک اطلاعیه 1401/03/18 *لابراتوارهای رازک* شرکت اصلی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۴۸۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود...

#درازک


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۸


*لابراتوارهای رازک*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۴۸۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ ۳,۷۹۸ ریال محقق گردید.


۳ درصد افزایش نسبت به سود تلفیقی سال گذشته
#بپیوند


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۸


*برق و انرژی پیوند گسترپارس*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۷۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۶ درصد
#کقزوی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۸


*شیشه قزوین*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) مبلغ ۲,۶۲۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است.


۲درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده
#لابسا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹


*آبسال*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۱۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ ۶۲۶ ریال محقق گردید.


۲۰ درصد کاهش نسبت به سود تلفیقی سال گذشته
#وملی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹


*سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۶۹۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است.


۷۸درصد افزایش نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#ولبهمن


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹


*بهمن لیزینگ*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷۸درصد)


از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش حجم فعالیت عملیات لیزینگی شرکت با هدف افزایش سودآوری
#فسوژ


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹


*سوژمیران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱,۶۰۰ریال


درصد تقسیم سود: ۹۶ درصد
#دفرا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹


*فراورده های تزریقی و دارویی ایران*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۲۸۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۷ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ ۲,۳۱۴ ریال محقق گردید.


۱۰۰درصد افزایش سود خالص نسبت به سود تلفیقی سال گذشته
#زگلدشت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹


*کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۷۳۵ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۳ درصد
#شگویا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹


*پتروشیمی تندگویان*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) مبلغ ۱,۳۷۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹ درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده
#آبادا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹


*تولید نیروی برق آبادان*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۱۳ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۰ درصدانتهای خبر

0
0